Psicologia dona

Psicologia familiar

Psicologia forense

Sexologia clínica

Teràpia de parella

Glossari Psicologia Forense

Glossari Psicologia Forense

Quan un psicòleg jurídic actua a nivell forense , pot fer-ho des de diferents rols dins del procés: < / strong >

Com a testimoni < / strong >
El psicòleg descriu els fets observats i aporta informació relativa al procés professional seguit . Facilitarà informació sobre les situacions viscudes o analitzades com a professional d’una determinada disciplina .

Com perit < / strong >
Aquell professional del camp psicològic que emet un dictamen d’acord a un atent examen dels aspectes que considera imprescindibles i que finalment seran redactats degudament , en forma de conclusions o respostes als punts del litigi sobre els quals va ser consultat. Pot ser nomenat pel jutge , o per una de les parts , i no actua en el judici llevat que es consideri oportú per les parts ( i el jutge ) per aclarir punts del mateix .

Com a testimoni qualificat < / strong >
Es refereixes a la personal que tingui uns determinats coneixements tècnics , com és el cas d’un psicòleg que té constància d’un fet criminal , en virtut precisament dels seus coneixements .

Com a assessor < / strong >
Psicòleg que informa / assessora a una de les parts o al jutge / tribunal . Quan el seu col · laboració és amb ” les parts “, que és el més habitual , la seva funció és facilitar l’anàlisi de les proves aportades en el procés , la recerca d’altres noves , millorar la seva presentació, etc …

Un Psicòleg Forense pot aportar dos tipus d’informes davant un tribunal : < / strong >

Pericial < / strong >
Elaborat després del nomenament i té com a objectiu respondre a les preguntes sol · licitades judicialment .

Documental < / strong >
Elaborat a conseqüència d’un contacte o coneixement d’un subjecte relacionat amb la seva activitat professional . Té com a objectiu descriure elements importants dels quals , segons el jutge o tribunal , poden aportar informació rellevant .

Aspectes Tècnics del peritatge Psicologia Jurídic – Forense < / strong >

Depenent de cada cas , el perit ha de recollir un major o menor volum d’informació final , ia més, cada cas és diferent i individual , en què es poden utilitzar diferents instruments per a l’avaluació , que es referirà al / s avaluat / dos o persones properes , que puguin aportar una millor informació .
L’estructura de l’informe també haurà de seguir una estructura coherent que assegurarà la plasmació de la informació bàsica i necessària .

L’estructura bàsica d’un informe o pericial psicològica hauria de ser la següent :

1 – Introducció : identificació del perit , motiu de l’informe, etc .
2 – Metodologia : dates , còmput d’hores d’avaluació , proves aplicades , etc .
3 – Resultats : anàlisi dels resultats obtinguts en les diferents proves practicades .
4 – Conclusions : resposta a cadascuna de les preguntes del motiu del peritatge .
5 – Recomanacions : elements d’especial rellevància oferts al tribunal o jutge perquè siguin tinguts en compte a l’hora de dictar sentència .
6 – Tancament : citació d’organisme sol · licitant , identificació de l’autor , etc .

El / La Psicòleg / a Forense coopera amb l’Administració de Justícia a: < / strong >

Psicòleg Forense als jutjats de família < / strong >
Guarda , custòdia i règim de visites , ( estades del menor amb un i altre progenitor després de la separació ) , protecció de menors , mediació , procediments d’adopció, impugnació de tutela , etc .
El psicòleg forense es troba en l’obligació de vetllar pel millor interès del menor en l’àmbit de les decisions que l’afecten , però també d’assegurar les condicions adequades en l’aquí i ara del procés d’avaluació .

Psicòleg Forense als jutjats i fiscalies de menors < / strong >
Valoració de la situació psicosocial del menor infractor per orientar sobre la mesura socioeducativa més adequada . Conciliació i reparació . Seguiment de les mesures postsentència . Supervisió de permisos i canvis de mesures.

Psicòleg en les Clíniques Mèdic Forense : < / strong >
Informes relatius a menors delinqüents ( entre 16 i 18 anys ) i qualsevol altre delinqüent major d’edat. Agressió sexual a menors , violència domèstica en la seva doble vessant agressor i víctima , accidents de trànsit , el mobbing , accidents laborals , incapacitats i / o deteriorament mental , toxicomanies , canvi de sexe , credibilitat del testimoni , trastorn mental , maltractament a menors , etc .

Psicòleg Forense en Centres Penitenciaris < / strong >
Estudiar la personalitat dels interns , progressions o regressions de grau penitenciari . Llibertat condicional que els interns han comès especialment crims violents contra persones , violacions , homicidis i principalment assassinats . Permisos de sortida , risc de fuga , reincidents , etc .

Psicòleg en Assistència a Víctimes < / strong >
Agressió sexual d’adults , Acompanyament a víctimes , Atenció individualitzada , Orientació , etc .

Els comentaris estan tancats.